தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

Debit Cards

வருடத்தில் 365 நாட்களும், தினத்தில் 24 மணி நேரமும் மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ATM மையங்களில் பணத்தை மீளப்பெற முடியும்

தினசரி ATM மூலமாக மீளப்பெறல் மற்றும் விற்பனை மையக் கொள்வனவு 300 இற்கு மேற்பட்ட ATM மையங்களில் பணத்தை மீளப்பெற முடிவதுடன், உலகளாவில் மற்றும் 20 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக மையங்களில் கொள்வனவுகள்.

விஷேட நன்மைகள்
  விஷேட நன்மைகள்: 
  • வருடத்தில் 365 நாட்களும், தினத்தில் 24 மணி நேரமும் 2 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ATM மையங்களில் பணத்தை மீளப்பெற முடிவதுடன், உலகளாவில் மற்றும் 20 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக மையங்களில் கொள்வனவுகள்.
  • டெபிட் அட்டைகளுக்கான தினசரி பணம் மீள ௭டுத்தல் வரம்பு - ரூ . 100,000.00
  • டெபிட் அட்டைகளுக்கான தினசரி விற்பனை மையக் கொள்வனவு வரம்பு - ரூ . 150,000.00
   (வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனைகளுக்கான வரம்பானது மேலுள்ள வரம்புகளை மாற்றியதுக்குப் பின் சமமானதாகும்)
top