ඩෙබිට්
කාඩ්පත්

පීපල්ස් වීසා ඩෙබිට් කාඩ්පතෙන් ඔබට අවශ්‍ය විට සහ ඔබට අවශ්‍ය තැනට ඔබේම මුදල් වියදම් කරන්න...

ඩෙබිට් කාඩ්පත්

මහජන බැංකුවේ ඉතුරුම් ගිණුම්, ජංගම ගිණුම්, NRFC ගිණුම්, තනි පුද්ගල/බද්ධ හෝව්‍යාපාරික ගිණුම් හිමි ගනුදෙනුකරුවන් සියලුම දෙනාට මහජන බැංකුවේ VISA ඩෙබිට් කාඩ්පත් ලබාගත හැකි වේ. ඔබ ඉහත සඳහන් ගිණුම් අතරින් ගිණුමක්/ගිණුම් විවෘත කර ඇත්නම් ඔබට PET කාඩ්පතක් ලබාගත හැකි අතර එම කාඩ්පත මෙරටදී සහ විදේශ රටවලදී VISA කාඩ්පත් පිළිගන්නා අලෙවිසල් වලට ඉදිරිපත් කර ගනුදෙනු සිදුකළ හැකි වේ.

කා සඳහාද

 • මහජන බැංකුවේ ඉතුරුම් ගිණුම්, ජංගම ගිණුම්, NRFC ගිණුම්, තනි පුද්ගල/බද්ධ හෝ ව්‍යාපාරික ගිණුම් හිමි ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා

ගිණුමේ විශේෂාංග

ලොව පුරා ATM යන්ත්‍ර මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවකින් සහ මෙරටදී ATM යන්ත්‍ර 300 කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ඕනෑම දිනයක, ඕනෑම වේලාවක මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව

ලොව පුරා අලෙවිසැල් මිලියන 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමග ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව


විශේෂ ප්‍රතිලාභ

 • ලොව පුරා ATM යන්ත්‍ර මිලියනයකට අධික සංඛ්‍යාවකින් ඕනෑම දිනයක, ඕනෑම වේලාවක මුදල් ආපසු ගැනීමේ හැකියාව
 • හර කාඩ්පත මගින් දිනකට ATM යන්ත්‍ර මගින් ලබා ගත හැකි උපරිම මුදල - රු. 200,000.00
 • හර කාඩ්පත මගින් දිනකට POS යන්ත්‍ර මගින් කල හැකි උපරිම මිලදී ගැනීම් වටිනාකම - රු. 300,000.00

විදේශ ගනුදෙනු සඳහා කොන්දේසි

 • Cross Border Transaction Mark-up fee is 3%
 • Daily Cross Border Card Transaction limits have been temporarily reduced as;
  • Retail Usage / Purchases : USD 100/-
  • Cash withdrawals : USD 100/-
 • For further details, contact 1961 during office hours.
 • Note
  • Exchange rate applicable for foreign currency transactions on Debit Cards.
   Foreign currency transactions will be converted using exchange rates determined by the payment scheme.
   Further, an additional amount of 3% will be added to the rate, in order to reflect the current local exchange rates.


දීමනා

ඔබගේ අවශ්‍යතා වලට වඩාත් ගැලපෙන දීමනාව සොයා ගන්න.

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk