தற்போதைய விகிதங்கள்

நிலையான வைப்பு விகிதம் - 3 மாதங்கள்
கடன் விகிதம் - வீட்டுவசதி
கடன் விகிதம் - தனிநபர் கடன்கள்
தங்கக்கடன் வட்டிவீதம்

* நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

கணக்கின் அம்சங்கள்

senior citizen

12 அல்லது 24 மாதங்களுக்கு குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகையாக ரூபா 100,000/- இனை வைப்புச் செய்ய முடியும்.

உங்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப வட்டியை மாதாந்தம் அல்லது முதிர்வின் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விஷேட நன்மைகள்
    விஷேட நன்மைகள்: 
    • ரூபா வைப்புக்களுக்கு மட்டும் இந்த வட்டி வீதம் செல்லுபடியாகும்.
top