වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

දැක්ම සහ මෙහෙවර
මහජන බැංකුවේ තේමා ගීතය
අපගේ විශේෂ තොරතුරු
අපගේ ව්‍යාපාරික වටිනාකම්
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරී
ආයතනික කළමනාකාරිත්වය
විධායක කළමනාකාරිත්වය
ආයතනික තොරතුරු
සුවිශේෂී මංසළකුණු 1961-2020
ආශ්‍රිත සහ පරිපාලිත සමාගම්

 

top