වත්මන් අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාතය - මාස 3යිව සරකට
ණය අනුපාතිකය - නිවාස

12.5% - 14.5% p.a

ණය අනුපාතිකය - පුද්ගලික ණය

12.5% - 14.5% p.a

උකස් අනුපාතිකය

* කොන්දේසිඅදාල වේ

ගිණුමේ විශේෂාංග

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

ජංගම දුරකථන සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවා ඔස්සේ පහසුවෙන් බිල්පත් ගෙවීමේ හැකියාව

මෙරට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් අතර අවම ගාස්තු ව්‍යුහය සහිත කාඩ්පත වීම

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
    විශේෂ ප්‍රතිලාභ: 
    • මිලදීගැනීම්: ණය සීමාව මෙන් 100% ක් දක්වා
    • මුදල් අත්තිකාරම්: ණය සීමාව මෙන් 50% දක්වා
top