අප
අමතන්න

සාමාන්‍ය අංක
  • ගනුදෙනුකාර විමසීම් : 1961 (ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය )
  • ප්‍රධාන කාර්යාලය: +94 11 2481481
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
  • info@peoplesbank.lk
තැපැල් ලිපිනය
  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩින් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.

    ස්විෆ්ට් කේතය: PSBKLKLX
ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය බෙදා ගන්න

ඔබ දැනට පවතින මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවෙක්ද?

0/1000

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk