ප්‍රතිමුල්‍ය
ණය

කප්රුක අයෝජන ණය

කප්රුක අයෝජන ණය යෝජනා ක්‍රමය පොල් ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා ආයෝජන ප්‍රාග්ධනය සැපයීම සඳහා මහජන බැංකුව සමඟ සහයෝගයෙන් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය (CCB) විසින් පවත්වනු ලබන සහනදායී මූල්‍ය ආධාර සේවාවකි. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය හරහා සංවර්ධන කාණ්ඩ 10ක් යටතේ සහනදායී කොන්දේසි යටතේ පොල් වගාකරුවන්ට මූල්‍ය ආධාර සහ තාක්ෂණික උපදේශන සේවා ලබා දේ. මෙම ප්‍රතිපාදන සේවාවේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ ඉහළ ඵලදායිතාවක් සහ නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ ගොවිතැන් ක්‍රම දිරිමත් කරන ලද පොල් ඉඩම් සම්පූර්ණ ගොවිපල ඒකක ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පහසුකම් සැලසීමයි.

විශේෂාංග

මෙහෙයුම් කලාප

 • සියලුම දිස්ත්‍රික්ක

පොලී අනුපාතය

 • වාර්ෂිකව 8%

උපරිම ණය මුදල

 • රු. මිලියන 3

ඇප

 • බැංකුව පිළිගන්නා ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක් සහ චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ උකසක්

සුදුසුකම්

ණය ලබාදෙන අංශ

 • අලුතින් පොල් වගා කිරීම සහ අතුරු වගාව
 • පොල් නැවත වගාව සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාබිම් පුනරුත්ථාපනය සහ අතුරු වගාව
 • පොල් වගාව හා සම්බන්ධ විශේෂ ව්‍යාපෘති
 • පොල් පමණක් වගා කිරීම
 • බින්දු ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • ජලනල ජල සම්පාදන ක්‍රමය ඇතිකිරීම
 • පොල් අතුරු වගාව සඳහා අවශ්‍ය යන්ත්‍රසූත්‍ර
 • තවාන් ඇතිකිරීම
 • පොල් වගාබිම්වල ගවයින්, බැටළුවන්, එළුවන් ඇතිකිරීම
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk