ගනුදෙනු සිදුකරන
ආකාරය

Transaction Reciept Printing
Credit Card Payment
Fixed Deposit Placement
Branch To Branch Fund Transfer
Bill Payment
Interbank Fund Transfer
Other Bank Fund Transfer
Favourite Benificiary - People's Bank Other Accounts
Fund Transfer - People's Bank Other Accounts
Fund Transfer - Own Account Transfer
Account Summery and Transaction History
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk