වාහන
ණය

PEOPLE’S AUTO ණය යෝජනා ක්‍රමය

වාහනයක් යනු අද දවසේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. අලුත් වාහනයක් මිලදීගැනීමේදී ඕනෑම කෙනෙකුට මූල්‍ය සහයෝගයක් ...

වැඩිදුර විස්තර කියවන්න

PEOPLE’S AUTO ණය යෝජනා ක්‍රමය

වාහනයක් යනු අද දවසේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. අලුත් වාහනයක් මිලදීගැනීමේදී ඕනෑම කෙනෙකුට මූල්‍ය සහයෝගයක් තිබීම වැදගත් ය. ඒ අනුව ඔබ මෙතෙක් සිහින දුටු වාහනය සැබැවින්ම හිමිකරගැනීමට ඔබට අත්වැලක් වීම සඳහා PEOPLE’S AUTO ණය යෝජනා ක්‍රමය සැලසුම් කර තිබේ. මෙම ණය ක්‍රමය යටතේ පෞද්ගලික පාවිච්චිය සඳහා මෙන්ම ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහාද රථවාහන මිලදීගත හැක.

විශේෂාංග

සුරැකුම්: වාහන මිලදී ගැනීමේ දී වාහනය හා පුද්ගලික ඇප 2ක්, මිලියන 5කට වැඩි නම් දේපල ඇප
නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 7ක් දක්වා
පොළී අනුපාතය: 31% - 32%

සුදුසුකම්

  • වෘත්තිකයන්, නිත්‍ය රැකියා හිමි පුද්ගලයන් සහ ව්‍යවසායකයන් සඳහා

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • අද දවසේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන රථවාහන මිලදීගැනීම සඳහාම සකස් කර ඇත
  • නම්‍යශීලී හා පහසු ණය කොන්දේසි
  • ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවට ගැළපෙන තරගකාරී පොලී අනුපාත

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන්ම අයදුම් කරන්න

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk