නිවාස
ණය

වෘත්තීය
ණය

ජයනිවාස නිවාස ණය

ස්ථාවර මාසික අදායමක් උපයන්නන්ට නිවාස හා ඉඩම් මිලදීගැනීම, නිවාස ඉදිකිරීම සහ නිවාස අලුත්වැඩියාව සඳහා අත්වැලක් වීමට මෙම ණය ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇත. නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රම සහ තරගකාරී පොලී අනුපාත යටතේ ජයනිවස නිවාස ණයක් ලබාගෙන ඔබටත් ඔබගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගත හැකි වේ.

විශේෂාංග

සුරැකුම්: රු.මි. 1ක් දක්වා පුද්ගලික ඇප, රු.මි. 1 කට වැඩි දේපල ඇප වසර 7ක උපරිමය තෙක්
නැවත ගෙවීමේ කාලය: පුද්ගලික ඇප - වසර 5, දේපල ඇප - වසර 20
පොළී අනුපාතය: 30% - 32%

සුදුසුකම්

  • ස්ථාවර මාසික ආදායමක් සහිත වැටුප් ලබන්නන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • නිවාස හා ඉඩම් මිලදීගැනීම, නිවාස ඉදිකිරීම සහ නිවාස අලුත්වැඩියාව සඳහා ණය පහසුකම්

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන්ම විමසන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk