භාණ්ඩාගාර
සේවා

විනිමය අනුපාත

එක් රටක භාවිතා වන මුදල් වර්ගයක වටිනාකම වෙනත් රටක මුදල් වර්ගයකින් දැක්වීම විනිමය අනුපාත ලෙස හැඳින්වේ. එක් රටක මුදල් වෙනත් රටක මුදල් වලට හුවමාරු කළ හැකි වටිනාකම දැක්වෙනුයේ මෙම දර්ශක මගිනි. උදාහරණයක් ලෙස යෙන් එකකට සාපේක්ෂව යූරෝ එකක අනුපාතය ඉහළ මට්ටමේ පවතින විට යෙන් එකක සාපේක්ෂ වටිනාකම අඩු ලෙස සැලකේ.

දර්ශක විනිමය අනුපාත -2023-03-15 02:56:26pm

මුදල් සංචාරක චෙක්පත් විදුලි මුදල් පැවරුම්
විනිමය අනුපාත ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල ගැනුම් මිල විකුණුම් මිල
US Dollars 325.2674 344.3175 326.0859 342.6045 327.3955 342.6045
Japanese Yen 2.3841 2.5631 2.4416 2.5441 2.4604 2.5441
British Pound Sterling 391.1187 415.6556 399.5471 413.7935 401.3532 413.7935
Euro 346.7958 368.5033 352.6318 366.3054 353.6928 366.3054
Australian Dollar 214.3730 230.3444 218.0027 228.9706 219.9825 228.9706
Thai Baht 8.6505 9.9029 0.0000 9.8058 9.6117 9.8058
Singapore Dollar 239.7887 256.2228 246.6962 253.9373 246.6962 253.9373
Swedish Krona 28.5916 32.7278 31.5233 32.6462 31.5233 32.6462
Saudi Riyal 80.1093 90.9999 0.0000 90.1077 88.3234 90.1077
Qatari Rial 69.9460 93.3250 0.0000 92.4100 90.5801 92.4100
Omani Rial 791.0356 887.6132 0.0000 878.9111 861.5069 878.9111
New Zealand Dollar 188.9274 214.0753 205.5793 212.9027 205.5793 212.9027
Norwegian Krone 29.4023 32.5068 31.2791 32.4258 31.2791 32.4258
Malaysian Ringgit 68.5049 76.4259 0.0000 75.6766 74.1780 75.6766
Kuwaiti Dinar 978.7812 1114.2997 0.0000 1103.3752 1081.5262 1103.3752
Jordanian Dinar 422.3809 481.7086 0.0000 476.9860 467.5407 476.9860
Hong Kong Dollar 39.5347 43.4041 0.0000 43.2959 42.0582 43.2959
Danish Krone 0.0000 49.4139 0.0000 49.2907 47.5001 49.2907
Chinese Yuan 44.4067 50.1523 47.7177 49.6653 47.7177 49.6653
Swiss Franc 346.4235 373.3777 358.9056 372.4466 361.8000 372.4466
Canadian Dollar 230.0123 249.6970 239.1790 249.0743 241.2294 249.0743
Bahraini Dinar 814.9956 906.3059 0.0000 897.4206 879.6499 897.4206
Dirham 82.0840 93.0328 0.0000 92.1207 90.2965 92.1207

විදේශ මුදල් තැන්පතු අනුපාත

  • ඉතුරුම්
  • ස්ථාවර තැන්පතු
මුදල් වර්ගය
අනුපාතය
ඇමරිකානු ඩොලර් - United States Dollars (USD)
2.00 %
මහා බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් - Great Britain Pounds (GBP)
1.00 %
යූරෝ- Euro (EUR)
0.40 %
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් Australian Dollars (AUD)
1.75 %
කැනේඩියානු ඩොලර් - Canadian Dollars (CAD)
0.50 %
ස්විස් ෆ්‍රෑන්ක්- Swiss Francs (CHF)
0.00 %
සිංගප්පූරු ඩොලර් - Singapore Dollars (SGD)
0.25 %

ස්ථාන විනිමය අනුපාතය

  • විදේශ විනිමය එවේලේ ලබාදීමේදී ලැබෙන අනුපාතය මෙනමින් හැඳින්වේ. මෙය 'ආදර්ශ අනුපාත', 'සෘජු අනුපාත' හෝ 'එකවර මිලට ගැනීමේ අනුපාත' ලෙසද හඳුන්වනු ලබයි. විදේශ මුදල් මිලදීගැනීමේදී ගැනුම්කරු ගෙවිය යුතු මුදල මින් නිරූපණය වේ.
  • ස්ථානීය හුවමාරු අනුපාත යටතේ එවෙලේම මුදල් ගෙවිය යුතු බව දැක්වුණද විදේශ විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම් සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් සම්මතය වනුයේ දින දෙකක කාලයකි. එම නිසා සාමාන්‍යයෙන් විදේශ විනිමය හුවමාරු ගනුදෙනුව සිදුවූ දිනයට පසු දිනයේ අදාළ ගෙවීම සිදුකරනු ලැබේ.

හුවමාරු

  • සාම්ප්‍රදායික ලෙස, කල්පිරීම (බැඳුම්කර) වෙනස් කිරීම, නිකුතු වල තත්ත්වය (කොටස් හෝ බැඳුම්කර) වෙනස් කිරීම හෝ ආයෝජන අරමුණු වෙනස් වීම වැනි හේතු නිසා, එක් සුරැකුමක් වෙනත් සුරැකුමකට මාරු කිරීම මෙනමින් හැඳින්වේ. මෑතක සිට මෙම හුවමාරු වලට මුදල් වර්ග හුවමාරු සහ පොලී අනුපාත හුවමාරුද ඇතුළත් වී ඇත.

ඉදිරි මිල

  • මූලික වෙළඳ ද්‍රව්‍ය, විනිමය, හෝ මූල්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන්, අනාගතයේ නිශ්චිත දිනයකදී ගෙවීම සඳහා විකුණුම්කරු සහ ගැනුම්කරු එකඟ වන මිල මින් අදහස් වේ.
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

ඉංජිනේරු සේවා ප්‍රධානී

වයි.කේ.රාජපක්ෂ මහතාTel : 0112473206 Fax : 0112341591
Email : yasasr@poeplesbank.lk

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරී

ටී.එන්. රූබසිංහ මියනියෝජ්‍ය ප්‍රධාන නීති නිලධාරීඅභ්‍යන්තර විගණන

එම්ආර්. ඒ. එස්. කේ. ගඟබඩගේ මහතාTel : 0112055840 Fax : 0112504570
Email : shantha@poeplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ආයතනික බැංකුකරණ

එස් එස් පෙරේරා මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340
Email : shantha@poeplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

එම්ආර් අයි කේ ජී සී කේ බී ඉහළකෝරාළ මහතාTel : 0112481528 Fax : 0112436561
Email : cihalakorala@poeplesbank.lk

Head of Infrastructure & Operations

ඒ. දිසානායක මහතාTel : 0112044175
Email : agmitinfra@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ආයතනික බැංකුකරණය (සම්බන්ධතා ii)

ඩබ්ලිව්.එන්.ටී. පෙරේරා මහතාTel : 0112481481 Fax : 0112473340
Email :nalinw@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - අවදානම් කළමනාකරණය සහ ණය පාලනය

පී.ජී.ඒ.සී. පෙරේරා මහතාTel : 0112481403 Fax : 0112338726
Email : anurap@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - මානව සම්පත්

ඩී.එම්.එම්. දිසානායක මහතාTel : 0112481610 Fax : 0112324106
Email :agmhr@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය (වගකීම් නිමයුම් )

එන්.ඩී.පතිරණගේ මහතාTel : 0112481531 Fax : 0112441539
Email : naleendp@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුකරණය (වත්කම් නිමයුම් )

එන්.ඒ.වී. මුණසිංහ මහත්මිය.Tel : 0112481684 Fax : 0112441539
Email :virajini@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ආරක්ෂණ

එල්.යූ.එල්.කේ. අල්විස් මහතාTel : 0112481348 Fax : 011-2436557
Email : alwislul@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයතනික බැංකුකරණය(සම්බන්ධතා I)

පී සී කේ ගමගේ මහත්මියTel : 0112473568 Fax : 0112473340
Email :champ@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන ඩිජිටල් නිලධාරී

කේ. ජී. පී.එම්. කාරියවසම් මහතාTel : 0112481326 Fax : 0112327734
Email : mangala@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන තොරතුරු ආරක්‍ෂන නිලධාරී

එල්. එච්. ටී. ධර්මානන්ද මහතාTel : 0112481326 Fax :0112444895
Email : ciso@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

ඊ. ඒ. එම්. දිසානායක මහතා


mdissa@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරි

ධම්මික දාස මහතා


cio@peoplesbank.lk
තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වසර 23 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඔහු සතුව ඇත. කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ගණිතය හා පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය හිමි කරගෙන ඇති ධම්මික දාස මහතා බැංකුවට බැඳීමට පෙර Aitken Spence සමූහයේ සහ KPMG Sri Lanka යන ආයතන වල ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරු හොබවා ඇත.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ශාඛා කළමනාකරණ

ආර්. රවිකරන් මහතාTel : 0112481388 Fax : 0112445053
Email : ravikaran@peoplesbank.lk

කාඩ් ප්‍රධානි

ජේ ඒ ඩයස් මහතාTel : 0112490419 Fax : 0112169029
Email :jayanathd@peoplesbank.lk

අලෙවිකරණ ප්‍රධානී

එන් එච් විජයවර්ධන මහතාTel : 0112481484 Fax : 0112543048
Email :nalakahw@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ශාඛා කළමනාකරණ

ඩබ්ලිව්.ජී.පී සේනනායක මහත්මියTel : 011481625 Fax : 0112451329
Email :ganga@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - වාණිජ බැංකුකරණය

ටී හේවාසම් මහත්මියTel : 0112334271 Fax : 0112473341
Email :thusharih@peoplesbank.lk

වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී-
භාණ්ඩාගාර, ආයෝජන බැංකුකරණ හා මූල්‍ය ආයතන

කේ.එස්.ආර්.එස්. ලොකු කලූගේ මහත්මියTel : 0112206763 Fax : 0112458842
Email : shameela@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - ආයතනික බැංකුකරණ 1

ඞී.එම්.ඞී. දසනායක මහත්මියTel : 0112206749 Fax : 0112446410
Email : dammikad@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - එතෙර ගනුදෙනු සේවාව

ඩබ්.ඞී.ඒ.බී. ලියනගුණවර්ධන මහත්මියTel : 0112332751 Fax : 0112326428
Email : aruni@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - ආයෝජන බැංකුකරණ

ඩබ්.ඒ.එල්.පී. ජයරත්න මහතාTel : 0112206795 Fax : 0112458842
Email : lakmal@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ශාඛා කළමනාකරණ

ටී.එම්.ඩබ්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා
Email : chandarak@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී - විගණන

ජී.එස්. ගලප්පත්ති මහත්මියTel : 0112504248
Email : srig@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - අයකර ගැනීම්

ඒ. යූ. එල්. ඒ. අන්සාර් මහතාTel : 0112481613 Fax : 0112324958
Email : anzar@peoplesbank.lk

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී - අනුකූලතා

එච්. එල්. එස්. එස්. සේනානායක මහත්මියTel : 0112481650 Fax : 0112399387
Email : samanthis@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීනී -
ගෙවීම, ක්‍රියාවලි කළමනාකරණ සහ තත්ත්ව සහතික

ආර්. පී. එන්. ප්‍රේමලාල් මහත්මියTel : 0112336182 Fax : 0112441572
Email : nilmini@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යවසාය බැංකු කටයුතු

එස්. එන්. බී. එම්. ඩබ්ලිව්. නාරායන මහතාTel : 0112481403 Fax : 0112328483
Email : narayana@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී -
ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණ

ඒ. එස්. එම්. වී. කුමාරසිරි මහතාTel : 0112384733 Fax : 0112380724
Email : kumarasiri@peoplesbank.lk

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - පූර්ණ ව්‍යාපාර ගණුදෙනු

එන්.ආර්. විජයරත්න මහත්මිය


rnipunika@peoplesbank.lk
නිපුනිකා විජයරත්න මහත්මිය කළමනාකරණ පුහුණු නිලධාරිණියක වශයෙන් 1990 වසරේදි බැංකුවට බැදී, බැංකු කටයුතු පිළිබද වසර 27 ක් ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී කෘෂිකර්ම උපාධියද, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (මූල්‍ය) උපාධියද ලබා ඇත. වෙළද සේවා සහ නියෝජිත බැංකුකරණය පිළිබද පළපුරුද්දක් ඇය ලබා ඇති අතර, බැංකුවට බැදීමට පෙර ඇය පුද්ගලික අංශයේ සේවය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ඇය ආශ්‍රිත සාමාජිකාවකි.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී - අවදානම් කළමනාකරණ

ජී.එම්.ආර්.පී. විජේරත්න මහත්මිය


roshini@peoplesbank.lk
රෝෂිණී විජේරත්න මහත්මිය අවදානම් කළමනාකරණය / ණය පාලනය සහ අධීක්ෂණය බාරව කටයුතු කරයි. කළමනාකරණ පුහුණු නිලධාරිණියක වශයෙන් 1990 වසරේදී ඇය බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර අංශයේ වසර 26 ක් ඉක්මවු පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. ඇය අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට පෙර හා 2003 වසරේ සිට බැංකුවේ ප්‍රාථමික වෙළද ඒකකයේත්, පසුව භාණ්ඩාගාර ඒකකයේත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළාය. ඇය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ දෙවන පෙළ ඉහල පංති සාමාර්ථය සහිතව විද්‍යාවේදි උපාධියද (භෞතික විද්‍යාව), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී පශ්චාත් උපාධියද (මූල්‍ය) ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ භාණ්ඩාගාරෙ සහ අවදානම් කළමනාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාවද ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද වන ඇය ACI - මූල්‍ය වෙළදපොළ ආයතනයේ ACI – DEALING CERTIFICATE සදහා විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයක් ලබා ඇත. ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන්ගේ සංවිධානයේ සභාපති සහ ලේකම් වශයෙන් මීට ඉහත කටයුතු කර ඇති ඇය වත්මනෙහි ශ්‍රී ලංකා විනිමය ආයතනයේ, වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ හා බැංකු අංශයේ අවදානම් වෘත්තීකයන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකාවක්ද වන්නීය.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිණී -ක්‍රමෝපායික සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන කළමනාකරණය

පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය


psjk@peoplesbank.lk
පී.එස්.ජේ. කුරුකුලසූරිය මහත්මිය කළමනාකාර පුහුණු නිලධාරිනියක් වශයෙන් 1994 වසරේ මාර්තු මාසයේදී බැංකුවට බැදුනු අතර, බැංකු ක්ෂේත්‍රෙයහි වසර 24 ක් ඉක්මවූ පළපුරුද්දක් ඇය සතු වෙයි. කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ පළපුරුද්ද, ශාඛා කළමනාකාර, ‍ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාප කළමනාකාර මට්ටමින් ශාඛා ව්‍යාපාර බැංකු කටයුතු කළමනාකාරණ කාර්යයන් දක්වා ආවරණය කරයි. 2009 වසරේදී ප්‍රධාන කළමනාකරණ ශ්‍රේණියට ඇයව උසස් කරන ලද අතර, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ශාඛා කළමනාකරණය හා ශාඛා ණය පරිපාලන විෂය පථයන්හි කටයුතු කළාය. වත්මනෙහි, ඇය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී - පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකු කටයුතු, වශයෙන් ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නීය. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් ව්‍යාපාර පරිපාලනපති උපාධිය (MBA) සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙතින් දෙවනපෙළ ඉහළ පංති (ගෞරව) සාමාර්ථය සහිතව ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී (විශේෂ) උපාධියද (BSc) ඇය ලබා ඇත. ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය වෙතින් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාවද ඇය ලබාගෙන සිටී. ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකාවක්ද (AIB), වන අතර බැංකු කර්මාන්තය සදහා වු ඇයගේ සේවාව පිළිගැනීමක් වශයෙන් ඇයට එහි අධි සාමාජිකත්වය (FIB) පිරිනමනු ලැබූවාය. ඇය ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනයේ සාමාජිකාවක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ ආවසරික (LICA) සාමාජිකාවක්ද වේ. වසර පහකට අධික කාලයක් තුළ ඇය ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරියක් වශයෙන්ද කටයුතුකර තිබේ. මහජන බැංකුවට අනුයුක්ත වීමට පෙර, මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන සමාගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ගණකාධිකාරිණී වශයෙන්ද ඇය පළපුරුද්දක් ලබා තිබේ. තවද විශිෂ්ඨ සම්මාන උපරිම ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින්, මේ දක්වාම අපරාජිත වාර්තාවක් ලෙසින් පවතින අන්තර් මධ්‍ය පරීක්ෂණය සහ අවසාන පරීක්ෂණය සදහා උපරිම සමුච්චිත ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනිමින් අනුගාමී වසර දෙකක් ඇතුලත පරීක්ෂණය සම්පූර්න කරමින් ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය විසින් පවත්වන ලද උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී (1997) රන් පදක්කම් තුනක් දිනාගැනීමෙන් බැංකුවේ ප්‍රතිරූපය ඔසවා තබන්නට ඇය සමත් වූවාය.

මූල්‍ය ප්‍රධානී

අසාම් ඒ. අහමට් මහතා


azzam@peoplesbank.lk
2017 ජනවාරි 03 වැනි දින අහමට් මහතා මහජන බැංකුව හා එක්ව ඇති අතර ඒ මහතා උපායමාර්ගික මුල්යa කළමනාකරණය, විකල්ප ආයෝජන සහ ව්යාමපාර අවදානම් යනාදීි ක්ෂෙර්කල තරනාක සම්බන්ධයෙන් වසර 18 කට අධික අත්දැකීම් අන්තර්ජාතික සහ දේශ්රීතය වශයෙන් ලබා ඇත. එතුමා පරිර මුඛ බහුජාතික වෘත්තීය ආයතන කිහිපයක හා µමම වෙළඳපොල තුල පළමු ස්ථරයේ සේවා සපයන ආයතන කිහිපයක සේවා සපයා ඇත. එµමන්ම එතුමා Chartered Institute of Management Accountants (UK), Association of Chartered Accountants (UK), Institute of Certified Management Accountants of Sri Lanka, Certified practicing Accountants (AUST), Chartered Institute of Securities ස Investment (UK) Institute of Risk Management (UK) and Chartered Institute of Credit Management (UK) යන ආයතනවල සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර Institute of Risk Management (UK) ආයතනයේ තාක්ෂණික විශේෂඥයෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.

වැඩ බලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/සාමාන්‍යාධිකාරි

ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා


email:-clivef@peoplesbank.lk
ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වන ක්ලයිව් ෆොන්සේකා මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ඇත. ACI Dealing Certificate සඳහා විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් හිමිකරගෙන සිටින ඒ මහතා භාණ්ඩාගාර පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වසර 23 කට අධික කාලයක් තිස්සේ අත්දැකීම් ලබා තිබේ. 2002 වසරේදී මහජන බැංකුව හා සම්බන්ධ වූ ෆොන්සේකා මහතා ඊට පෙර ඇමරිකන් එක්ස්ප්‍රස් බැංකුවේ සහ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ සේවය කර තිබේ.

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකු කටයුතු

ජී. පී. ආර්. ජයසිංහ මහත්මිය


email:-renuka@peoplesbank.lk
1987 වර්ෂයේ කළමනාකරණ අභාසලාභිණියක ලෙස බැංකුවේ සේවයට එක් වූ රේණුකා ජයසිංහ මහත්මිය බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ වසර 29 ක සේවා අත්දැකීම් ලබා ඇති නිලධාරිනියකි. සිය වෘත්තීය දිවිය තුළ, ශාඛා කළමණාකාරිනී, ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාප කළමනාකාරිනී, ප‍්‍රාදේශීය කළමනාකාරිනී, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී (සමූපාකාර හා සංවර්ධන) සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී (සිල්ලර බැංකුකරණ) ආදී තනතුරු දරමින් ශාඛා බැංකුකරණ අංශය ආවරණය කරමින් සේවය කර ඇති ජයසිංහ මහත්මිය දැනට නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිනී (ක‍්‍රියාවලි කළමනාකරණ හා තත්ත්ව ආරක්ෂණ) වශයෙන් සේවය කරයි. ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප‍්‍රථම පන්තියේ වාණිජවේදී විශේෂ උපාධිධාරිනියක වන රේණුකා ජයසිංහ මහත්මිය ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරණ ආයතනයේ සුදුසුකම් (AIB) සපුරා ඇත. ඇය ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ යාවජීව සාමාජිකාවක් ද වේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී - පූර්ණ ව්‍යාපාර ගනුදෙනු හා එතෙර ගනුදෙනු සේවාව

ආර්. පතිරගේ මහතා


email:rohanp@peoplesbank.lk
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නීති උපාධිය (LLB) හිමිකරගෙන ඇති පතිරගේ මහතා බැංකු කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් නවසීලන්තයේ මැසේ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පශ්චාත් උපාධියක් හිමිකරගෙන ඇති අතර බැංකුකරණය සම්බන්ධ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක්ද ඔහු සතු ය. නීතිඥයෙකු ලෙස සුදුසුකම් සපුරා ඇති ඒ මහතා People’s Leasing & Finance PLC, People’s Insurance PLC, People’s Fleet Management Ltd., People’s Property Development Ltd. සහ People’s Travel’s (Pvt) Ltd යන සමාගම් සඳහා සමාගම් ලේකම් ලෙස කටයුතු කරයි. පතිරගේ මහතා මහජන බැංකුව තුළ වසර 22 කට අධික කාලයක් සේවය කර ඇත.

Assistant General Manager - Treasury

MRS. K.S.R.S. LOKU KALUGETel : 0112206763 Fax : 0112458842
Email : shameela@peoplesbank.lk

ප්‍රධාන නීති නිලධාරි

පී කේ කටුලන්ද මහත්මිය


preethiek@peoplesbank.lk
Mrs. Preethie Katulanda is an Attorney-at-Law, who possessed 28 years experience in active practice in legal profession. She holds a Masters Degree in Business Management in Human Resources Management [MBA (HRM)] from the University of Colombo. She has also successfully completed the professional qualification in Human Resource Management from the Institute of Personnel Management (IPM). Mrs. Preethie Katulanda joined the People’s Bank on 01.12.2021. She commenced her career in legal profession from the People’s Bank as a legal intern. She has well nearly two decades of work experience as an individual practitioner as well as a corporate sector member and out of which 17 years in the corporate sector having worked in Legal Division being a co-management team member attached to finance sector – business establishments, which are monitored by the Central Bank of Sri Lanka and has served a positions of Senior Manager, Asst. General Manager and lastly the Deputy General Manager – Legal in the said establishments.