<

ඉක්මන් සහ පහසු ණය
ණය

පහසු ණය යෝජනා ක්‍රමය

ස්ථාවර මාසික ආදායමක් උපයන්නන් වෙනුවෙන්ම හඳුන්වා දී ඇති සරල හා පහසු ණය යෝජනා ක්‍රමයකි.

විශේෂාංග

සුරැකුම්: රු.මි. 3 රජයේ අංශය / රු.මි. 2 පුද්ගලික අංශයේ පුද්ගලික ඇපකරුවන්
නැවත ගෙවීමේ කාලය: අවුරුදු 10
පොළී අනුපාතය: 30% - 32%

සුදුසුකම්

  • ස්ථාවර මාසික ආදායමක් සහිත වැටුප් ලබන්නන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ ස්වයං රැකියා හිමියන් වෙනුවෙන්

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • ස්ථාවර මාසික ආදායමක් සහිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන්ම සැකසූ සරල ණය යෝජනා ක්‍රමයක්
  • තරගකාරී පොලී අනුපාත
  • විශේෂ දීමනා හා ප්‍රතිලාභ

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන්ම විමසන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk