නියමයන් සහ
කොන්දේසි

 • 1. ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා නියමිත මූලික තැන්පත් මුදල එක් එක් ශාඛාව අනුව වෙනස් වේ. ගිණුම් විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ගණුදෙනුකරුවන් විසින් විමසනු ලැබූ කල්හී මූලික තැන්පත් මුදල සඳහා නියමිත ප්‍රමාණය දන්වනු ලැබේ.
 • 2.
  • ගණුදෙනු කරන වේලාවන් ඒ ඒ ශාඛාවන් විසින් ප්‍රකාශිත ගණුදෙනු කරන වේලාවන්ය
  • ජංගම ගිණුම් ශේෂවලට පොලී ගෙවනු නොලැබේ
 • 3. චෙක්පොත් (රජය විසින් වරින් වර පනවනු ලබන බදු) එම්.අයි.සී.ආර්. ගාස්තු හැර නොමිලේ සපයනු ලැබේ. තවද චෙක්පතකින් හැර අනිකුත් ක්‍රරමයකින් මුදල් ගෙවීම ප්‍රරතික්‍ෂේප කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතුව පවතී චෙක්පත් පරිහරණය කිරීමේදී පහත දැක්වෙන කරුණුවලට අවධානය යොමු කරන ලෙස ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලූම් කරනු ලැබේ
  • චෙක්පොත්, බලය පවරනු නොලැබූ කිසියම් තැනැත්තෙකු අතට පත්වීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය ගණුදෙනුකාර මහත්ම/ මහත්මින් වෙත නිකුත් කරනු ලැබූ චෙක් පොත/ පොත් පරිහරණය කිරීමෙහිලා හෝ අන් ලෙසකින් හෝ සිදු වූ නොසැලකිලිමත් කමක් හේතු කොට ගෙන හොර අත්සන/ අත්සන් යෙදු චෙක්පතකට මුදල් ගෙවනු ලැබූවිට එහි වගකීම බැංකුව විසින් භාරගනු නොලැබේ
  • චෙක්පත් අත්සන් කිරීමේදී බැංකුවේ තබා ඇති ආදර්ශ අත්සන් පතේ ආදර්ශ අත්සනට සමාන වූ අත්සන් තැබිය යුතුය
  • චෙක්පත් ලිවීමේදී මුදල් ගණන අකුරෙන් මෙන්ම ඉලක්කමෙන්ද පැහැදිලිව එකම භාෂාවකින් ලිවිය යුතු අතර, ලිවීමෙන් පසු අකුරු හෝ ඉලක්කම් අතරින් නැවත ලිවීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය
  • චෙක්පතක යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ඒ වෙනස් කිරීම නිවැරදි බවට අණකරුගේ සම්පුර්ණ අත්සනින් සහතික කළ යුතුය
  • ගෙවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන දින සිට හය මාසයකට හෝ ඊට වැඩි කාලයකට පෙර දිනයක් දරන චෙක්පත්වලට මුදල් ගෙවීම බැංකුව විසින් ප්‍රරතික්ෂේප කළ හැකිය
  • තමා සතු චෙක්පොත හෝ එයින් කොලයක් හෝ අස්ථානගත වුවහොත් ඒ බව වහාම බැංකුවට දැන්විය යුතුය
 • 4. පහත දැක්වෙන කරුණු වලටද හොඳින් අවධානය යොමු කරන ලෙස ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ
 • 5.
  • ස්වකීය ගිණුමට කරනු ලබන එක් එක් ගෙවීම් සඳහා ඒ සම්බන්‍ධයෙන් වූ පිළිපතෙහි හෝ කුවිතාන්සියෙහි බැංකුවේ බලයලත් නියෝජිතයකුගේ සම්පූර්ණ අත්සන යොදවා ගැනීම. පරිගණක ගත ලදුපතක් නම් එවැනි අත්සනක් අවශ්‍ය නොවේ
  • උපලබ්ධි නොවූ අයපත් මත නිකුත් කරන චෙක්පත් ගෙවීමට බැංකුව බැඳී නැත
 • 6.
 • 7.
 • 8. තැන්පත් කරන ලද චෙක්පත් උපලබ්ධි වී නොමැති බව ප‍්‍රමාද වී දැනගත් විටක එම උපලබ්ධි නොවූ චෙක්පත්වලට අදාළ බැර පිවිසුම් ප්‍රරතිසාදනය කිරීමට බැංකුවට හිමිකම් ඇත
 • 9. බැංකුව විසින් එක් එක් ජංගම ගිණුම්කරු වෙත මාසික ගිණුම් ප්‍රකාශනයක් සපයනු ලැබේ. ප්‍රකාශනය ලැබුනු කල්හී එය පරීක්‍ෂාකාරීව බලා යම් වරදක් හෝ වෙනසක් වේ නම් ඒ බව එම ප්‍රකාශනය ලැබී දින 14ක් ඇතුළත බැංකුව වෙත දැන්විය යුතුය
 • 10. භාරයන් බැංකුව විසින් පිළිගනු නොලැබේ
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී බැංකුව විසින් කොමිස් මුදල් අය කරනු ලබයි. ගිණුමේ මුදල් නොමැති කමින් අගරු කරන ඒ ඒ චෙක්පත් සඳහා කොමිස් මුදලක් අය කරනු ලබයි. එමෙන්ම ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ලිඛිත උපදෙස් අනුව ගෙවීම් නතර කිරීම සඳහා ඒ ඒ චෙක්පත් වෙනුවෙන් කොමිස් මුදලක් අය කරනු ලබයි. චෙක්පතක මුදල් ගෙවීම් නවත්වන ලෙස අණකරුවකුගෙන් ලැබෙන එම ලිඛිත උපදෙස් සටහන් කෙරෙනු ඇත. එහෙත් එසේ නොවන අවස්ථාවකදීල එවැනි උපදෙස් අනුව කටයුතු කරනු නොලැබූ විට බැංකුව වගකීමට පත් නොවේ.
 • මෙම කොන්දේසි හා නියමයන් වෙනස් කිරීමේ සංශෝධනය කිරීමේ හෝ එකතු කිරීමේ අයිතිය බැංකුව සතුව පවතී. එසේ වෙනස් කළ, සංශෝධන කළ හෝ එකතු කළ කොන්දේසි හා නියමයන් ක්‍රියාත්මක වූ විගස, ඒ බව ගණුදෙනුකරුවන් වෙත දන්වනු ලැබූවත් නැතත්, ඔවුන් හැමදෙනම ඒවායින් බැඳී සිටිනු ඇත
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk