බැංකු
නිවාඩු

ජනවාරි

ජනවාරි 14 සිකුරාදා
  • දෙමළ තෙපොන්ගල් දිනය
ජනවාරි 28 සදුදා
  • දුරුතු පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය

* සියළුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් වේ.

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk