ආයතනික ණය සේවා

අපගේ ආයතනික බැංකු සේවා මගින් ව්‍යාපාරික අංශයට අවශ්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් රාශියක් පිරිනමනු ලබයි. අපගේ සේවාදායකයන් අතරට දේශීය හා විදේශීය පෞද්ගලික සමාගම් මෙන්ම ක්ෂේත්‍ර රාශියකට අදාළ රජයේ ආයතනද ඇතුළත් වී ඇත.

තවත් හදාරන්න

අක්වෙරළ බැංකු ඒකකය

දශක ගණනාවක අත්දැකීම් ඇති මහජන බැංකුවේ අක්වෙරළ ඒකකය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල පනතේ 17 කොටස යටතේ ලියාපදිංචි වූ සුදුසුකම් ලත් විදේශ ආයෝජකයන්ට සහ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ඇති පළමු විසඳුමයි.

තවත් හදාරන්න

වෙළඳ මුල්‍ය

වෙළඳ මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දේශසීමා හරහා ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටව යන බොහෝ අපනයනකරුවන් සහ ආනයනකරුවන් සඳහා සේවා සපයයි.

තවත් හදාරන්න
ආයතනික බැංකුකරණ සේවා
විදේශ ප්‍රේෂණ
වාණිජ බැංකුකරණ සේවා
භාණ්ඩාගාර සේවා

ආයතනික ණය සේවා

අපගේ ආයතනික බැංකු සේවා මගින් ව්‍යාපාරික අංශයට අවශ්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් රාශියක් පිරිනමනු ලබයි. අපගේ සේවාදායකයන් අතරට දේශීය හා විදේශීය පෞද්ගලික සමාගම් මෙන්ම ක්ෂේත්‍ර රාශියකට අදාළ රජයේ ආයතනද ඇතුළත් වී ඇත.

තවත් හදාරන්න

අක්වෙරළ බැංකු ඒකකය

දශක ගණනාවක අත්දැකීම් ඇති මහජන බැංකුවේ අක්වෙරළ ඒකකය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩල පනතේ 17 කොටස යටතේ ලියාපදිංචි වූ සුදුසුකම් ලත් විදේශ ආයෝජකයන්ට සහ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ඇති පළමු විසඳුමයි.

තවත් හදාරන්න

වෙළඳ මුල්‍ය

වෙළඳ මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව දේශසීමා හරහා ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටව යන බොහෝ අපනයනකරුවන් සහ ආනයනකරුවන් සඳහා සේවා සපයයි.

තවත් හදාරන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk