කාලීන
තැන්පතු

ළමා

ඔබගේ දරුවා වෙනුවෙන් ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කර, පොලිය සමග තැන්පතුව වර්ධනය කරගැනීමට කැමති නම් ඒ සඳහා ඔබට ඇති හොඳම විසඳුම මහජන බැංකුවේ ළමා ස්ථාවර තැන්පතු වේ.

විශේෂාංග

දෙමාපියන් හෝ භාරකරු හරහා බාල වයස් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිය

සාමාන්‍ය ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමකට සාපේක්ෂව 0.5%ක පොළියක්


සුදුසුකම්

  • උපතේ සිට වයස අවුරුදු 18 දක්වා වන දරුවන් සඳහා

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • වෙනත් ස්ථාවර තැන්පතු වලට සාපේක්ෂව ඉහළ පොලී අනුපාත

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන් විමසන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk