ජංගම බැංකුකරණ
ආයතනික

ජංගම බැංකු ආයතනික

ලොව ඕනෑ ම තැනක සිට, ඕනෑ ම වේලාවක ඔබගේ ජංගම උපකරණය ඔස්සේ ඔබගේ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීම.

පීපල්ස් වින්: (People’s Wyn)

ලොව ඕනෑ ම තැනක සිට, ඕනෑ ම වේලාවක ඔබගේ ජංගම උපකරණය ඔස්සේ ඔබගේ සියලූ ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීම.

සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

පහත සඳහන් අය වැනි ඕනෑ ම තනි පුද්ගල නොවන ගනුදෙනුකරුවෙකු:

 • තනි අයිතිකරු
 • හවුල්කාරිත්වය
 • රජය/රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/සමාජ
 • සමාගම්
ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?
 • පීපල්ස් වෙබ්-ආයතනික වෙබ් අඩවිය සඳහා ලියාපදිංචි වූ විට පීපල්ස් වින් ජංගම මෘදුකාංග යෙදුමේ ප්‍රතිලාභ ද ඔබට භුක්ති විඳිය හැකිය.
 • පීපල්ස් වින් ජංගම මෘදුකාංග යෙදුම Google Play store හෝ Apple Store වෙතින් නොමිලේ බාගත කර පීපල්ස් වෙබ් ආයතනික ද්වාරයට පිවිසීමට එකම ආයතනික හැඳුනුම්පත හෝ පරිශීලක හැඳුනුම්පත සහ මුරපදය භාවිතා කර පිවිසිය හැකිය.
පහසුකම්
Types
Facilities
i
Account Services
 • Account summary
ii
Cheque services
 • Cheque status inquiry
 • Unrealized cheque inquiry
iii
Utility Bill Payment Services
 • Favourite Bill payment
 • One time bill payment
 • Future Dated Bill Payment
 • Bill Payment History
iv
Fund Transfer Services within People's Bank
 • New Fund Transfer
 • Favourite Payees Fund Transfers
 • Future Dated Fund Transfer
v
Interbank Fund transfer Services
 • Interbank Fund Transfer
 • Favourite Interbank Fund Transfer
 • Future Dated Fund Transfer
vi
Loan Services
 • Loan Repayment
vii
Task List
 • Transaction approval Facility
වර්ග
පහසුකම්
i
විමසා බැලීම
 • ගිණුම් සාරාංශය
ii
චෙක්පත් සේවා
 • චෙක්පත්වල තත්ත්වය විමසා බැලීම
 • මාරු නොවූ චෙක්පත් විමසා බැලීම
iii
උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම් සේවා
 • ප්‍රියතම බිල්පත් ගෙවීම
 • එක වර කරන බිල්පත් ගෙවීම
 • ස්වයංක්‍රිය බිල්පත් ගෙවීම
 • බිල් ගෙවීමේ ඉතිහාසය
iv
මහජන බැංකුව තුළ මුදල් පැවරුම් සේවා
 • ප්‍රියතම ගෙවීම් ලබන්නා
 • නව මුදල් පැවරුම
 • ස්වයංක්‍රිය මුදල් පැවරුම
v
බැංකු අතර මුදල් පැවරුම් සේවා
 • බැංකු අතර ස්වයංක්‍රිය මුදල් පැවරුම
 • බැංකු අතර මුදල් පැවරුම
 • ප්‍රියතම මුදල් පැවරුම
vi
කටයුතු ලැයිස්තුව
 • ගනුදෙනු අනුමත කිරීමේ පහසුකම

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk