අධ්‍යාපනික
ණය

People’s Wisdom උසස් අධ්‍යාපන ණය

ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරදීම යනු අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි වැදගත් මෙහෙවරකි. ...

People’s Wisdom උසස් අධ්‍යාපන ණය

ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරදීම යනු අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි වැදගත් මෙහෙවරකි. එම මෙහෙවරට උරදීමේ පියවරක් වශයෙන් මහජන බැංකුව People’s Wisdom උසස් අධ්‍යාපන ණය ක්‍රමය හදුන්වා දී තිබේ. මෙම ණය ක්‍රමය මගින් උසස් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කිරීම, වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් ලබාගැනීම සහ දේශීය හෝ විදේශීය විශ්ව විද්‍යාලයකදී වෘත්තීය සුදුසුකම් හිමිකර ගැනීම සඳහා රු. මිලියන 10 ක් දක්වා ණය පහසුකම් ලබාගත හැක.

විශේෂාංග

සුරැකුම්: උපරිමය රු.මි. 10, රු.මි. 2ක් දක්වා පුද්ගලික ඇප, රු.මි. 2 කට වැඩි දේපල ඇප
නැවත ගෙවීමේ කාලය: වසර 7ක් දක්වා
පොළී අනුපාතය: 27% - 29%

සුදුසුකම්

  • උසස් අධ්‍යාපනයේ නියුතු වූවන් (රැකියා හිමි අයද ඇතුළුව) සඳහා

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

  • අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි වැදගත් මෙහෙවරක් ලෙස ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් උසස් අධ්‍යාපනයක් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරදීම
  • නම්‍යශීලී හා පහසු ණය කොන්දේසි
  • තරගකාරී පොලී අනුපාත

අපව අමතන්න

  • අංක 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 2, ශ්‍රී ලංකාව.
  • +94 (0)11 2481481
  • 1961
  • info@peoplesbank.lk
දැන්ම විමසන්න
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk