වෙළඳ
විසඳුම්

වෙළඳ විසඳුම්

කාඩ්පත් පිළිගැනීමේ යන්ත්‍රය (වීසා / මාස්ටර්)

අන්තර්ජාල ගෙවීම් ද්වාරය (වීසා / මාස්ටර්)

මිනිසුන්ගේ ගෙවීම් ද්වාරය යනු ඊ-වාණිජ්‍ය යෙදුම් සේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින් සපයනු ලබන වෙළඳ සේවාවක් වන අතර එය ඊ-ව්‍යාපාර සඳහා වීසා / මාස්ටර් කාඩ් ගෙවීම් සැකසීමට අවසර දෙයි. මාර්ගගත සිල්ලර වෙළෙන්දන් සඳහා,

වෙළඳ ලේඛනය


වෙළද ව්‍යාපාර තොරතුරු පත්‍රය
Point Of Sale Terminal Agreement
Internet Payment Gateway Agreement
Board Resolution
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk