ජංගම බැංකුකරණ
පුද්ගලික

පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික

පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික: ආයතනික ව්‍යාපාරික කාර්යක්ෂමතාව සම්පාදනය කිරීමේ අභිමතාර්ථය ඇතිව පවත්වා ගෙන යන පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික ...

පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික

පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික: ආයතනික ව්‍යාපාරික කාර්යක්ෂමතාව සම්පාදනය කිරීමේ අභිමතාර්ථය ඇතිව පවත්වා ගෙන යන පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික පහසුකම සමායතනික ගනුදෙනුකරුවන්ට අසීමිත, කඩිනම් සහ කාර්යක්ෂම ඩිජිටල් අත්දැකීමක් ලැබෙන බව සහතික කරයි. මෙම පහසුකම තමන්ගේ සියලූ ම ගිණුම්වලට එක ම තැනකින් පහසුවෙන් ප‍්‍රවේශ වී කළමනාකරණය කිරීමේ වැඩි හැකියාවක් අත් කර දෙයි.

සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

පහත සඳහන් අය වැනි ඕනෑ ම තනි පුද්ගල නොවන ගනුදෙනුකරුවෙකු:

 • තනි අයිතිකරු
 • හවුල්කාරිත්වය
 • රාජ්‍ය /රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/සමාජ
 • සමාගම්
ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයැදුම්පත ඔබගේ මහජන බැංකු ශාඛාවට භාර දෙන්න.
 • අයැදුම්පත බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න.
පහසුකම්
ව්‍යාපාරික පහසුකම්
වර්ග
පහසුකම්
i
විමසා බැලීම
 • ගිණුම් සාරාංශය
 • විවිධ ආකෘතිවලින් ප්‍රකාශ බාගත කිරීම (PDF/TXT/CSV/MT940)
 • නිවාස චෙක්පත් පරීක්ෂාව
ii
චෙක්පත් සේවා
 • චෙක්පත්වල තත්ත්වය විමසා බැලීම
 • චෙක්පත් ගෙවීම් නතර කිරීම
 • මාරු නොවූ චෙක්පත් විමසා බැලීම
 • ප්‍රමාණවත් නොවන වෙළඳ චෙක්පත් විමසා බැලීම
iii
උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම් සේවා
 • ප්‍රියතම පැවරුම
 • අනාගත දින දරන
 • පුනරාවර්තන ගෙවීම්
 • ගෙවීම් ඉතිහාසය
iv
ආයතනික Mail Box
 • මධ්‍යගත විමසුම් කවුළුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඕනෑ ම ඉල්ලීමක්
v
පඩි ලැයිස්තු උඩුගත කිරීමේ සේවා
 • වැටුප් ගෙවීම්
 • සැපයුම්කරු ගෙවීම
 • තොග ගෙවීම
vi
ස්ථාවර තැන්පතු සේවා
 • ආරම්භ කිරීම
 • ආපසු ගැනීම
 • පොලී අනුපාතිකය විමසා බැලීම
 • ගනුදෙනු ඉතිහාසය
vii
මහජන බැංකුව තුළ මුදල් පැවරුම් සේවා
 • ප්‍රියතම ගෙවීම් ලබන්නා
 • නව මුදල් පැවරුම
 • ස්වයංක්‍රිය මුදල් පැවරුම
viii
බැංකු අතර මුදල් පැවරුම් සේවා
 • බැංකු අතර ස්වයංකරියත ය මුදල් පැවරුම
 • බැංකු අතර මුදල් පැවරුම
 • ප්‍රියතම මුදල් පැවරුම
ix
ක්‍රියාකාරකම් විමසා බැලීම
 • ඔන්ලයින් ක්‍රියාකාරකම්/ ගනුදෙනු සහ රිසිට්පත් ලබා ගැනීම
x
ණය සේවා
 • ණය ආපසු ගෙවීම​
xi
RTGS සැකසීම හා විමසා බැලීම
 • RTGS ඉල්ලීම් කිරීම සැකසීම
 • RTGS විමසා බැලීම
 • ප්‍රියතම ගෙවන්නන් නඩත්තු කිරීම
xii
ප්‍රේෂණ
 • විදුලි මුදල් පැවරුම" SWIFT
xiii
වෙළඳ මුල්‍ය
 • වඩාත් කැමති ප්‍රතිලාභියා
 • ඇණවුම් භාර ගැනීම
 • නොගෙවූ වෙළඳ බිල්පත් විමසා බැලීම
 • වෙළඳ කටයුතු (ණයවර ලිපිය, බැංකු ඇපකර, සංශෝධන)
 • වෙළඳ මූල්යු නිවේදන
පරිපාලන පහසුකම්
 • නිරීක්ෂණය කිරීම
 • සමායතනික නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම
 • විමසීම් කිරීම
විශේෂාංග
 • පීපල්ස් වෙබ් - ආයතනික වෙබ් අඩවිය සහ පීපල්ස් වේව් ජංගම මෘදුකාංග යෙදුම වෙත සමාන ප‍්‍රවේශය.
 • එක් ලියාපදිංචියක් යටතේ විවිධ මොඩියුල ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හැකියාව (ගිණුම් බැලීම/ගෙවීම්/පැවරුම්/පඩි ලැයිස්තුව/චෙක්පත් සේවාව/ස්ථාවර තැන්පතු/වෙළඳ මූල්‍යය/පේ‍්‍රෂණ).
 • OTP මගින් සුරක්ෂිත කර ඇත - සෑම ගනුදෙනුවක දී ම මුර පදයකින් ඔබ්බට යන (SMS/විද්‍යුත් තැපෑල) සහ බලය පැවරීම් මගින් සැපයෙන සුරක්ෂිතතාව.

අන්තර්ජාල බැංකුකරණය

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk