විශේෂ
පිරිනැමීම්

විශේෂ දීමනා

අන්තර්ජාල වෙළඳසැල්

තවත් හදාරන්න

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග

තවත් හදාරන්න

සුපිරි වෙළඳසැල්

තවත් හදාරන්න

ආපන ශාලා

තවත් හදාරන්න

ස්වර්ණාභරණ

තවත් හදාරන්න

සම්භාණ්ඩ හා පාවහන්

තවත් හදාරන්න

සෞඛ්‍ය සත්කාර

තවත් හදාරන්න

කාර් රැකවරණ

තවත් හදාරන්න

දෘෂ්ටි විශේෂඥයින්

තවත් හදාරන්න

සුවඳ විලවුන්

තවත් හදාරන්න

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk