පොලී
අනුපාත

ශ්‍රී ලංකා රුපියල් තැන්පතු සඳහා පොලී අනුපාත

තැන්පතු සඳහා අදාළ වන පොලී අනුපාත (සියලු අනුපාත වාර්ෂික පදනම යටතේ දක්වා ඇත)

දින 7 ස්ථාවර තැන්පතු (අවම තැන්පතුව රු. 50,000/-)

  • 13.25% වාර්ෂික පොලී අනුපාතය

ස්ථාවර තැන්පතු (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික)
මාසික පොලී අනුපාතය (වාර්ෂික)
01 මාස
13.50 %
-
03 මාස
15.00 %
14.80 %
06 මාස
14.75 %
14.30 %
12 මාස
14.50 %
13.50 %
24 මාස
15.50 %
13.25 %
36 මාස
15.75 %
13.00 %
48 මාස
16.00 %
12.50 %
60 මාස
16.25%
12.00 %


සමූපකාර අංශය සඳහා පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව
පොලිය (%)
කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී
මාසිකව
01 මාස
14.00%
-
03 මාස
15.50%
-
06 මාස
15.25%
-
12 මාස
15.00%
14.00%
24 මාස
16.00%
-
36 මාස
16.25%
-
48 මාස
16.50%
-
60 මාස
16.75%
-


සමෘද්ධි පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-)

2022.04.11 දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී
මාසිකව
01 මාස
13.50%
03 මාස
14.00%
06 මාස
14.25%
12 මාස
14.50%
13.50%


පරිණත පොලී අනුපාත (අවම තැන්පතුව රු. 100,000/-)

** පරිණත ස්ථිර තැන්පත් නිවැවුමෙහි පොලි අනුපාත වයස අවු 55 - 60 ට අතර ගනුදෙනුකරුවන් සදහා **

2022.04.11 දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී
මාසිකව
06 මාස
14.25%
-
12 මාස
14.50%
24 මාස
15.50%
13.50%

** පරිණත ස්ථිර තැන්පත් නිවැවුමෙහි පොලි අනුපාත වයස අවු 60 ට වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සදහා **

කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී
මාසිකව
06 මාස
15.00%
-
12 මාස
15.50%
14.50%
24 මාස
16.25%
14.00%


ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා විශේෂ පොලී අනුපාත (වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි)

(අවම තැන්පතුව රු. 5,000/-, උපරිම තැන්පතුව රු. 1,500,000/-)

2021.03.10 දින සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි

කාලසීමාව
කල්පිරීමේදී
මාසිකව
12 මාස
15%
14.06%

වැඩි විස්තර සදහා ඔබගේ ලගම ඇති ශාඛාව හා සම්බන්ද වන්න.


ඉතුරුම් ගිණුම්

ගිණුමේ නම
පොලී අනුපාතය %
ජන ජය
3.00%
ජන ජය (ළමා)
4.00%
වනිතා වාසනා
3.50%
සුව සෙවණ
3.75%
ඉසුරු උදාන(ශේෂය රු. 500,000/- දක්වා)
4.00%
ඉසුරු උදාන(ශේෂය රු. 500,000/- ට වැඩි)
4.25%
සිසු උදාන(ශේෂය රු. 500,000/- ට වැඩි)
4.25%
සිසු උදාන(ශේෂය රු. 500,000/- දක්වා)
4.00%
YES (ශේෂය රු. 100,000/- දක්වා)
3.50%
YES (ශේෂය රු. 100,000/- හෝ ඊට වැඩි)
3.75%
ISAISA
4.00%
ISA (ළමා)
5.00%
අස්වනු(ශේෂය රු. 10,000/- දක්වා)
3.00%
අස්වනු(ශේෂය රු. 10,000/- සහ ඊට වැඩි)
3.25%
සියලුම ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්
4.00%
සමෘද්ධි ඉතුරුම් ගිණුම්
3.25%
සාමාන්‍ය ඉතුරුම් ගිණුම්
3.00%
පරිණත(ශේෂය රු. 500,000/- දක්වා)
5.00%
පරිණත(ශේෂය රු. 500,001/- 1,000,000/- දක්වා)
6.00%
පරිණත(ශේෂය රු.1,000,000/- සහ ඊට වැඩි)
සමෘද්ධි ඉතුරුම් ගිණුම්
3.25%
අස්වැන්න
3.00%
සුව සෙවන
4.25%

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk