සම්මාන

International Business Magazine Awards 2021

ඒෂියා මනි විශිෂ්ටතම බැංකු සම්මාන උළෙල 2021 (Asiamoney Best Bank Awards)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දේශීය බැංකුව

ස්ලිම් ජනතා සම්මාන උළෙල 2021 (SLIM Neilson People’s Award 2021)

 • වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා

ඒෂියන් බෑන්කර් පුද්ගල කේන්ද්‍රීය මුල්‍ය සේවා සම්මාන උළෙල 2021 (The Asian Banker Excellence in Retail Financial Services International Awards)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල් බැංකුව
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම පුද්ගල කේන්ද්‍රීය බැංකුව

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ව්‍යාපාර සහ සැපයුම් මූල්‍ය වැඩසටහන 2021

 • කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ ඉහළින්ම ක්‍රියාත්මක වූ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10 අතරට නම් කිරීම

 • ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය (ICCSL) ශ්‍රී ලංකා වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනය (CIMA) සහ Daily FT පුවත්පත එක්ව ශ්‍රේණිගත කරන 2020/21 මුල්‍ය වසර තුළ දී "ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පත්වූ ආයතන 10" අතරට මහජන බැංකුව අඛණ්ඩව ඇතුළත්ව ඇත.

WFWP Awards 2021

ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2020(SLIM-Nielson People's Awards 2020)

 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය
 • වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වෙළඳ මුල්‍ය සේවා වැඩසටහන් සම්මාන උළෙල 2020 (ADB TFP Awards 2020)

 • හොඳම ආනයන ගනුදෙනුව

වර්ල්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ඩිජිටල් සම්මාන උළෙල 2020 (World Finance Digital Banking Awards)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව සහ People’s Wave යෙදුම ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ජංගම බැංකුකරණ යෙදුම

ඒෂියා මනි විශිෂ්ටතම බැංකු සම්මාන උළෙල 2019 (Asia Money Best Bank)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව

ජාත්‍යන්තර ARC සම්මාන උළෙල

 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව

ඒෂියන් බෑන්කර් පුද්ගල කේන්ද්රිය මූල්ය සේවා විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2019 (Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards 2019)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම ඩිජිටල් බැංකුව, ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම පුද්ගල කේන්ද්රිිය බැංකුව, ආසියා පැසිෆික්, මැද පෙරදිග හා අප්රිහකාව කලාපවල අතිශයින්ම වැඩිදියුණු වූ පුද්ගල කේන්ද්රිිය බැංකුව, People’s Wave යෙදුම හොඳම ඩිජිටල් සන්නාම මුලපිරීම, යෙදුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය, People’s Wave යෙදුම හොඳම ජංගම දුරකථන බැංකු ගනුදෙනු මුලපිරීම, යෙදුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය

ජාත්‍යන්තර බැංකු හා මුල්‍ය සම්මාන (Global Banking and Finance Awards 2019)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ආයෝජන බැංකු ඒකකය - ආයෝජන බැංකු ඒකකය

ඒෂියා මනි බැංකු සම්මාන උළෙල 2019 (Asiamoney Best Bank Awards 2019)

 • ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ඩිජිටල් බැංකුව

ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2019 (SLIM-Nielson People's Awards 2019)

 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය සහ වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා

ලංකා පේ ටෙක්නොවේෂන් සම්මාන උළෙල (Lanka Pay Technovation Award 2018)

 • ජනප්‍රියම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් නිපැයුම සඳහා වන රන් සම්මානය - People’s Wave
 • Best Common ATM Acquirer of the Year රන් සම්මානය
 • මුල්‍ය අන්තර්ගෘහිතතාවය සඳහා වසරේ බැංකුව
 • අන්තර් බැංකු ගෙවීම් සඳහා විශිෂ්ටතාවය සඳහා සමස්ත ජයග්රා හකයා - කුසලතා සම්මානය

ලංකා පේ ටෙක්නොවේෂන් සම්මාන 2018 (Lanka Pay Technovation Award 2018)

 • සරේ විශිෂ්ටතම ගනුදෙනුකාර සේවා සැපයීම සඳහා වන වසරේ බැංකුව – ජයග්‍රාහක සහ ජනප්‍රියතම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෙවීම් නිමැයුම සඳහා වන දෙවැනි ස්ථානය – පීපල්ස් වේව්
 • එක්සත් රාජධානියේ බෑන්කර් සඟරා ශ්‍රේණිගත කීරීම

ස්ලිම් වෙළඳනාම විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2018 (SLIM Brand Excellence 2018)

 • විශිෂ්ටතම සේවා සන්නාමය (රිදී) - YES

ඒෂියන් බෑන්කර් මුල්‍ය තාක්ෂණ නාවෝත්පාදන සම්මාන උළෙල 2018 (Asian Banker Financial Technology Innovation Awards 2018)

 • ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ විශිෂ්ටතම ශාඛා ඩිජිටල්කරණ, යෙදවුම් හෝ වැඩසටහන් සම්මානය ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල 2018 (National Business Excellence Awards 2018)

ස්ලිම් නිල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2018 (SLIM-Nielson People's Awards 2018)

 • වසරේ වඩාත්ම ජනතාවට සමීපතම සේවා නාමය සහ වසරේ ජනතාවට සමීපතම බැංකු සේවා සපයන්නා

World Finance Banking සම්මාන

 • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුකරණ සමූහ ව්‍යාපාරය - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය
 • 2017 World Finance Banking සම්මාන උළෙලේදී '2017 වසරේ වඩාත්ම තිරසාර බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව' සම්මානය

SLIM සම්මාන

 • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම සේවා සන්නාමය' ලෙස ඇගයීමට ලක්වීම
 • 2017 SLIM Nielson People’s Awards සම්මාන උළෙලේදී අඛණ්ඩව 11 වැනි වරටත් 'වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකු සේවා සම්පාදකයා' සම්මානය

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටත්ව සම්මාන

 • බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ 'ජයග්‍රාහකයා' බවට පත්වීම
 • පාරිසරික තිරසාරත්වය වෙනුවෙන් කුසලතා සම්මානයක්

European Global Banking and Finance සම්මාන උළෙල

 • වසරේ විශිෂ්ටතම බැංකුව - ශ්‍රී ලංකාව

SLIM Brand Excellence සම්මාන 2017

 • 'YES' ඉතුරුම් ගිණුම සඳහා ලෝකඩ සම්මාන
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk