විදේශ
මුදල් ගිණුම්

පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්

පුද්ගලික විදේශ මුදල් ගිණුම්

ජ්‍යෙෂ්ඨ විදේශ පුරවැසියන්ගේ රුපියල් ඉතුරුම්

ජ්‍යෙෂ්ඨ විජාතිකයින්ගේ - විශේෂිත ගිණුම් SFNFDA

විදේශික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම සහ විදේශික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රුපියල් ගිණුම (SFNRA)

පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම්

සුදුසුකම්

 • An individual including a minor who is a Sri Lankan national.
 • An individual of Sri Lankan origin including a minor who is a resident outside Sri Lanka.
 • A non-national resident in Sri Lanka.
 • A non-national either on temporary visit to Sri Lanka or intending to visit Sri Lanka.
 • An administrator or executor of the estates of a deceased person, who maintained
 • ඇමෙරිකානු - ඩොලර්, ස්ටර්ලිං- පවුම්, ස්විස් -ප‍්‍රෑන්ක්, නවසීලන්ත - ඩොලර්, නෝර්වේජියානු - ක්‍රෝනර්ස්, සිංගප්පුරු - ඩොලර්, ඕස්ටේ‍්‍රලියානු - ඩොලර්, හොංකොං - ඩොලර්, ස්වීඩන් - ක්‍රෝනර්ස්, චීන - යුආන්, කැනේඩියානු - ඩොලර්, යුරෝ, ජපන් - යෙන්, ඩෙන්මාර්ක් - ක්‍රොනර්ස්.

විශේෂ ප්‍රතිලාභ

 • Debit Card issued free of charge
 • Credit Card facilities are available against the funds in the Accounts.
 • Monthly Interest.
 • Inward Remittances credited to Accounts free of charge
 • Outward Remittances
 • Instant loans up to 90% of the FC A/C balances.
 • Internet banking, Mobile banking and Voice banking facilities
 • Ability to transfer funds within the Bank or different Banks.
 • Free insurance cover * (Minimum balance of USD 250/- should be maintained for 6 months continuously prior to the incident )
 • මරණයකදී හෝ ස්ථාර දුබලතාවයකදී රුපියල් 1,000,000/- ක් දක්වා වූ හදිසි අනතුරු රක්ෂණ ආවරණයක්.
 • රුපියල් 100,000/- දක්වා වූ වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ආවරණයක්.
 • රුපියල් 50,000/- දක්වා වූ නොමිලේ ගමන් මලු ආවරණයක්.
නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ

විදේශ මුදල්

 • PFCAs can be opened and maintained as Savings, Current (without cheque drawing facility) or Fixed Deposit accounts in any designated foreign currency, i.e. USD,GBP, EUR, AUD, CAD, HKD, SGD, JPY, SEK, NZD, DKK, NOK, CNY, and CHF, in the domestic banking unit.
 • PFCAs may be held as joint accounts with another eligible person. However, non- nationals either on temporary visit to Sri Lanka or intending to visit Sri Lanka are not eligible to open and maintain these accounts as joint accounts.
ඇමෙරිකානු - ඩොලර්
සිංගප්පුරු - ඩොලර්
කැනේඩියානු - ඩොලර්
ස්ටර්ලිං- පවුම්
ඕස්ටේ‍්‍රලියානු - ඩොලර්
යුරෝ
ස්විස් -ප‍්‍රෑන්ක්
හොංකොං - ඩොලර්
ජපන් - යෙන්
නවසීලන්ත - ඩොලර්
ස්වීඩන් - ක්‍රෝනර්ස්
ඩෙන්මාර්ක් - ක්‍රොනර්ස්.
නෝර්වේජියානු - ක්‍රෝනර්ස්
චීන - යුආන්

ලබාගත යුතු ලියකියවිලි සහ තොරතුරු

පුද්ගලික විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ගිණුම් (PFCA) විවෘත කිරිමට පෙර අදාල පරිදි පහත සඳහන් තොරතුරු සහ ලියකියවිලි ලබා ගත යුතුය;

 • Full name, nationality, address and contact details.
 • A copy of National Identity Card or Passport (photo and detailed page).
 • A photocopy of Birth Certificate, if a Minor.
 • Account Opening Application.
 • FATCA Declaration.
 • Any other documents stipulated by the Bank from time to time.

 • Full name, nationality, foreign address and contact details.
 • A copy of the Passport (photo and detailed page).
 • A photocopy of Birth Certificate, if a Minor.
 • Date of Departure from Sri Lanka.
 • Citizenship or nature of visa granted by a foreign Government.
 • Account Opening Application.
 • FATCA Declaration.
 • Any other documents stipulated by the Bank from time to time.

 • Full name, nationality, foreign address and contact details.
 • Address of workplace in Sri Lanka and Designation, if any.
 • A copy of the employment contract and salary particulars.
 • A copy of the Passport (photo and detailed page) and visa granted by the Dept. of Immigration & Emigration.
 • Account Opening Application.
 • FATCA Declaration.
 • Any other documents stipulated by the Bank from time to time.

 • Full name, nationality, foreign address and contact details.
 • A copy of the Passport (photo and detailed page).
 • Account Opening Application.
 • FATCA Declaration
 • Any other documents stipulated by the Bank from time to time.

 • Full name, nationality, address and contact details.
 • A copy of National Identity Card or Passport (photo and detailed page).
 • Account Opening Application.
 • FATCA Declaration.
 • A copy of Letter of Administration or Probate issued by the Courts.
 • Any other documents stipulated by the Bank from time to time.

 • Remittances in foreign exchange received from outside Sri Lanka in favor of the account holder through the banking system.
 • Unutilized foreign currency obtained by the account holder by debiting the Personal Foreign Currency Account for travel purpose as permitted by directions issued by the Central Bank.
 • Foreign currency brought into Sri Lanka by the account holder upon declaration [i.e., where such foreign currency notes exceeds or equals to USD 15,000 or its equivalent in other foreign currency on a declaration to Customs Department or where such foreign currency notes are less than USD 15,000 or its equivalent in other foreign currency, on an appropriate declaration to the authorized dealer or restricted dealer].
 • Transfers from Personal Foreign Currency Accounts (PFCAs), Business Foreign Currency Accounts (BFCAs) or accounts maintained in the Offshore Banking Unit, irrespective of the account holder.
 • Where the account holder is a resident outside Sri Lanka or a non-national resident in Sri Lanka, transfers from an Inward Investment Account (IIA) of the same account holder.
 • Transfers from Capital Transactions Rupee Account (CTRA) of the same account holder as permitted by directions issued by the Central Bank.
 • Transfers from Diplomatic Foreign Currency Accounts (DFAs) of any other person.
 • Capital, capital gains and other receipts arising from investments made in Sri Lanka in foreign currency, if the original transfer had been made by debiting the Personal Foreign Currency Account (PFCA) [or from the Non-Resident Foreign Currency Account (NRFC), Resident Foreign Currency Account (RFC) or Resident Non-National Foreign Currency Account (RNNFC) of the account holder, prior to this order come into effect].
 • Capital and capital gains received from foreign investments into an Outward Investment Account (OIA), if the original investment had been made by debiting the Non-Resident Foreign Currency Account (NRFC), Resident Foreign Currency Account (RFC) or Resident Non-National Foreign Currency Account (RNNFC) of the account holder, prior to this order come into effect.
 • Unutilized balance remaining in the Foreign Travel Card of the same account holder, up to the amount the Foreign Travel Card had been loaded from the Personal Foreign Currency Account (PFCA).
 • Where the account holder is a non-national employee resident in Sri Lanka, transfers from employers’ Sri Lanka Rupee account as monthly salary, employment benefits and other related benefits.
 • Where the account holder is a non-national employee resident in Sri Lanka, amounts in Sri Lanka Rupees authorized by the Central Bank for remittance abroad, converted at the rate of exchange obtained on the day of credit.
 • Transactions or Transfers from any other category of accounts that may be permitted to maintain by the Central Bank from time to time, to the extent such transactions or transfers have been permitted by directions issued by the Central Bank.
 • Remittances originating outside Sri Lanka from the account holder in terms of section 8(3) of the Act

Contact Us

 • Manager - Foreign Currency Department , People’s Bank, Overseas Customer Services
 • +94 112332745
 • 0112332746 / 2334278 / 2437621 / 2446409
 • nrfc@peoplesbank.lk
Enquire Now