දේපළ
විකිණීමට

පවරා ගත් දේපල

  • මහජන බැංකු ප‍්‍රධාන කාර්යාලය, අංක: 75, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් මාවත, කොළඹ-02, ශ්‍රීලංකාව.
  • 011-2481613 / 011-2481604
  • dumindav@peoplesbank.lk
  • 0112332746 / 2334278 / 2437621 / 244640
විකිණීම සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාගැනීමට අමතන්න

ඒ.යූ.ඒ. අන්සාර් මහතා 0112-481613

දුමින්ද විතාන මහතා 0112-481604


දිස්ත්‍රික්ක අනුව බැංකුවට පවරා ගත් දේපල


අම්පාර
අනුරාධපුර 1
බදුල්ල
මඩකලපුව
කොළඹ 2
ගාල්ල
ගම්පහ
හම්බන්තොට 1
යාපනය
නුවරඑළිය
මහනුවර 2
කෑගල්ල
මාතලේ
Matara
මොණරාගල 1
කළුතර 1
පුත්තලම 1
පොළොන්නරුව
රත්නපුර
ති‍්‍රකුණාමලය
වන්නි

දිස්ත්‍රික්ක අනුව බැංකුවට පවරා ගත් දේපල


අම්පාර
අනුරාධපුර 1
බදුල්ල
මඩකලපුව
කොළඹ 2
ගාල්ල
ගම්පහ
හම්බන්තොට 1
යාපනය
නුවරඑළිය
මහනුවර 2
කෑගල්ල
මාතලේ
Matara
මොණරාගල 1
කළුතර 1
පුත්තලම 1
පොළොන්නරුව
රත්නපුර
ති‍්‍රකුණාමලය
වන්නි
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk