වාණිජ
බැංකු

වාණිජ ණය

ආයතනික බැංකු අංශයට සම්බන්ධිත විවිධ වූ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයන්හි නිරත ගණුදෙනුකාර ප්‍රජාව වෙත ඔවුන්ගේ සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වූ මූල්‍ය පහසුකම් කළඹකින් මෙම අංශය සමන්විත වේ. දිනෙන් දින වෙනස් වන්නා වූ ව්‍යාපාරික පරිසරයේ පැන නැගෙන කාලීන ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අපගේ වටිනා ගණුදෙනුකරුවන් හට අවැසි මූල්‍ය සේවා නිසි ලෙස ලබා දෙමින් විශිෂ්ට වූ ගණුදෙනුකාර සේවාවක් සැපයීමට අභිප්‍රේරණය වූ කණ්ඩායමකින් හා එම සේවා සැපයීම සඳහාම වූ බැංකු නිමැවුම් වලින් සමන්විත මෙම අංශය ප්‍රශස්ත ගණුදෙනුකාර සත්කාරයක් වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී සිටී.

විමසීම්

වාණිජ බැංකුකරණ ඒකකය ප්‍රධාන කාර්යාලය - 9 වන මහල අංක 75, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02..
+94 11 232 4262/ +94 11 232 4262/ +94 11 232 4262
+94 11 232 4262/ +94 11 232 4262/ +94 11 232 4262
cmcc2@peoplesbank.lk
තුෂාරි හේවාවසම් මිය
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - වාණිජ බැංකුකරණ
+94 11 2334271
+94 11 2473341
thusharih@peoplesbank.lk
පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk