භාගත
කිරීම්

CORPORATE CREDIT DEPARTMENT

OFF-SHORE BANKING UNIT

TRADE SERVICE DEPARTMENT

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ප්‍රකාශණය

මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්‌තවාදී කටයුතු සදහා මුදල් ලබාදීම වැලැක්වීම සදහා වන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාදාමයන් 2022

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ගනුදෙනුකරු හදුනාගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය

ආයතනික තිරසාර ප්‍රතිපත්තිය

පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර
×
Share your feedback

Are you an existing People's Bank customer?

0/1000

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීනී -සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර, සංවර්ධන හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය

යූ. එස්. ගර්ටි මහත්මියTel : 011248158 Fax : 0112436561
Email : gertyus@peoplesbank.lk